نمایش 1–15 از 18 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

کد 4622380:کیسه استومی فلکسیما اکتیو، ته باز گیره دار، صــاف، مات بادریچه ،قابل برش ، سایز 65-15 ،حجم 710،با فیلتر (ایلئوستومی/کولوستومی)

49,700 تومان

کد 4610140: کیسه استومی فلکسیما اکتیو، ته بسته ، صــاف، مات ،از قبل بریده شده ، سایز 40 ،حجم 480،با فیلتر (کولوستومی)

21,300 تومان

کد 4610135:کیسه استومی فلکسیما اکتیو، ته بسته ، صــاف، مات ،از قبل بریده شده ، سایز 35 ،حجم 480،با فیلتر (کولوستومی)

21,300 تومان

کد 4610125: کیسه استومی فلکسیما اکتیو، ته بسته ، صــاف، مات ،از قبل بریده شده ، سایز 30 ،حجم 480،با فیلتر (کولوستومی)

21,300 تومان

کد 4610125: فلکسیما اکتیو، ته بسته ، صــاف، مات ،از قبل بریده شده ، سایز 25 ،حجم 480،با فیلتر (کولوستومی)

21,300 تومان

کد 4612380: کیسه استومی فلکسیما اکتیو، ته بسته ، صــاف، مات با دریچه ،قابل برش ، سایز 65-15،حجم 600،با فیلتر (کولوستومی)

31,200 تومان

کد 4610380: کیسه استومی فلکسیما اکتیو، ته بسته ، صــاف، مات ،قابل برش ، سایز 65-15،حجم 600،با فیلتر (کولوستومی)

25,500 تومان

کد 4612115: کیسه استومی فلکسیما اکتیو، ته بسته ، صــاف، مات با دریچه ،قابل برش ، سایز 50-15،حجم 480،با فیلتر (کولوستومی)

28,700 تومان

کد 4610115: کیسه استومی فلکسیما اکتیو، ته بسته ، صــاف، مات ،قابل برش ، سایز 50-15،حجم 480،با فیلتر (کولوستومی)

24,000 تومان

کد 4620140: کیسه استومی فلکسیما اکتیو، ته باز گیره دار ، صــاف، مات ، از قبل بریده شده ، سایز 40 ،حجم 580،با فیلتر (ایلئوستومی/کولوستومی)

30,500 تومان

کد 4620135: کیسه استومی فلکسیما اکتیو، ته باز گیره دار ، صــاف، مات ، از قبل بریده شده ، سایز 35 ،حجم 580،با فیلتر (ایلئوستومی/کولوستومی)

30,500 تومان

کد 4620130: کیسه استومی فلکسیما اکتیو، ته باز گیره دار ، صــاف، مات ، از قبل بریده شده ، سایز 30 ،حجم 580،با فیلتر (ایلئوستومی/کولوستومی)

30,500 تومان

کد 4620125: کیسه استومی فلکسیما اکتیو، ته باز گیره دار ، صــاف، مات ، از قبل بریده شده ، سایز 25،حجم 580،با فیلتر (ایلئوستومی/کولوستومی)

30,500 تومان

کد 4620380 : کیسه استومی فلکسیما اکتیو، ته باز گیره دار ، صــاف، مات ، قابل برش، سایز 65-15،حجم 710 ،با فیلتر (ایلئوستومی/کولوستومی)

33,000 تومان

کد 4622115 : کیسه استومی فلکسیما اکتیو، ته باز گیره دار ، صــاف، مات با دریچه، قابل برش، سایز 50-15،حجم 580 ،با فیلتر (ایلئوستومی/کولوستومی)

35,400 تومان