نمایش دادن همه 36 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

کد: 73560A کیسه یوروستومی پروکسیما 2 ، شیردار ، شفاف، سایز 60mm حجم 650(یوروستومی)

25,700 تومان

کد: 73550A کیسه استومی پروکسیما 2 ، شیردار یوروستومی، شفاف ،سایز50mm،حجم 660 ( یوروستومی)

25,700 تومان

کد: 73540A کیسه یوروستومی پروکسیما 2 ، شیردار ،شفاف، سایز40mm،حجم 670( یوروستومی)

25,900 تومان

کد: 74380A کیسه استومی پروکسیما 2 پلاس ، ته باز گیره جدا ، مـات، سایز 80mm، حجم 640ml با فیلتر جدا مـات سایز 80mm حجم 640ml با فیلتر( ایلئوستومی/ کولوستومی)

15,300 تومان

کد: 73380A کیسه استومی پروکسیما 2، ته باز گیره جدا، مـات،سایز 80mm، حجم 640ml بدون فیلتر (ایلئوستومی/کولوستومی )

11,400 تومان

کد: 74360A کیسه استومی پروکسیما 2 پلاس ته باز/گیره جدا، مـات، سایز 60mm، حجم 720ml، با فیلتر (ایلئوستومی/کولوستومی )

14,600 تومان

کد: 74350A کیسه استومی پروکسیما 2 پلاس ته باز گیره جدا، مـات سایز 50mm، حجم 740ml، با فیلتر(ایلئوستومی/کولوستومی )

14,600 تومان

کد: 74340A کیسه استومی پروکسیما 2 پلاس ته باز گیره جدا، مـات، سایز 40mm، حجم 775ml، با فیلتر (ایلئوستومی/کولوستومی )

14,600 تومان

کد: 73340A کیسه استومی پروکسیما 2 پلاس ، ته باز/گیره جدا،مـات سایز 40mm حجم 775ml، با فیلتر(ایلئوستومی/کولوستومی )

10,300 تومان

کد: 74180A کیسه استومی پروکسیما 2 پلاس، تــه بــسـته، مـات، سایز 80 ، حجم 445، (کولوستومی )

9,900 تومان

کد: 74150A کیسه استومی پروکسیما 2 پلاس، تــه بــسـته، مـات، سایز 50 ، حجم 530، فیلتردار (کولوستومی )

9,600 تومان

کد: 73180A کیسه استومی پروکسیما 2 تــه بــسـته مـات سایز 80mm حجم 445 (کولوستومی )

10,300 تومان

کد: 74160Aکیسه استومی پروکسیما 2 پلاس تــه بــسـته مـات سایز 60 ، حجم 490 ،با فیلتر (کولوستومی )

9,600 تومان

کد: 74140A کیسه استومی پروکسیما 2 پلاس تــه بــسـته مـات سایز 40 حجم 560 با فیلتر (کولوستومی)

9,600 تومان

کد: 73140A کیسه استومی پروکسیما 2 تــه بــسـته مـات سایز 40mm حجم 560ml با فیلتر (کولوستومی )

9,300 تومان

کد: 933055 کیسه استومی فلکسیما 3S شیردار برای ترشحات زیاد، مـات با دریچه بازبینی، سایز 55m، حجم 970ml، با فیلتر (ایلئوستومی/فیسچول)

49,200 تومان

کد: 932465 کیسه استومی فلکسیما 3S ته باز گیره دار قابل تا شدن مـات سایز 65mm حجم 755ml با فیلتر (ایلئوستومی/کولوستومی)

31,200 تومان

کد: 932065 کیسه استومی فلکسیما3S ته باز گیره دار قابل تاشدن، مـات سایز 65mm حجم 615ml با فیلتر (ایلئوستومی/کولوستومی)

31,200 تومان

کد: 932455 کیسه استومی فلکسیما3S ( ته باز گیره دار) قابل تاشدن،مـات، سایز 55mm حجم 785ml با فیلتر (ایلئوستومی/کولوستومی)

31,200 تومان

کد: 932055 کیسه استومی فلکسیما3s ( ته باز گیره دار) قابل تاشدن ،مـات، سایز 55mm، حجم 635ml با فیلتر (ایلئوستومی/کولوستومی)

30,900 تومان

کد: 934065 کیسه استومی فلکسیما 3s شیردار ، مـات با دریچه بازبینی، سایز 65mm، حجم 620m (یوروستومی)

42,400 تومان

کد: 934055 کیسه استومی فلکسیما 3s شیردار یوروستومی ، مـات با دریچه ،سایز 55mm، حجم 635 (یوروستومی)

42,400 تومان

کد: 934045 کیسه استومی فلکسیما 3s شیردار یوروستومی مـات با دریچه بازبینی سایز 45mm، حجم 675m (یوروستومی)

42,400 تومان

کد:931465 کیسه استومی فلکسیما 3s ( تــه بــسـته، مـات، سایز 65mm، حجم 630،با فیلتر (کولوستومی )

21,600 تومان

کد: 931065 کیسه استومی فلکسیما 3s، تــه بــسـته، مـات، سایز 65mm، حجم 465mm بافیلتر (کولوستومی)

20,900 تومان

کد:931455 کیسه استومی فلکسیما 3s تــه بــسـته، مـات، سایز 55mm حجم 665mm با فیلتر (کولوستومی)

21,600 تومان

کد: 931055 کیسه استومی فلکسیما 3s تــه بــسـته، مـات، سایز 55mm حجم 500 با فیلتر (کولوستومی)

21,600 تومان

کد: 931445 کیسه استومی فلکسیما 3s ،تــه بــسـته، مـات، سایز 45mm، حجم 665، بافیلتر

21,600 تومان

کد: 931045 کیسه استومی فلکسیما 3s تــه بــسـته، مـات، سایز 45mm حجم 520 با فیلتر

21,500 تومان

کد: 73360A کیسه استومی پروکسیما 2 ته باز گیره جدا، مات، سایز 60mm، حجم 720ml بدون فیلتر (ایلئوستومی/کولوستومی )

10,400 تومان

کد: 73350A کیسه استومی پروکسیما 2 ته باز گیره جدا، مات، سایز50mm،حجم 740ml بدون فیلتر (ایلئوستومی/کولوستومی )

10,400 تومان

کد: 73160A کیسه استومی پروکسیما 2 ،ته بسته،مات،سایز 60mm حجم 490ml،با فیلتر (کولوستومی )

9,600 تومان

کد: 934165 کیسه استومی فلکسیما 3s شیردار ،شفاف، سایز65mm ، حجم 620(یوروستومی)

43,200 تومان

کد: 933065 کیسه استومی فلکسیما 3s شیردار برای ترشحات زیاد، مـات، با دریچه بازبینی، سایز 65mm، حجم 940ml، با فیلتر(ایلئوستومی/فیسچول)

49,200 تومان

کد: 73150A کیسه استومی پروکسیما 2 ته بسته، مات، سایز 50mm، حجم530ml ،با فیلتر (کولوستومی )

9,600 تومان

کد:932565 کیسه استومی فلکسیما 3s ،ته باز گیره دار قابل تاشدن،شفاف، سایز 65mm، حجم 755ml با فیلتر (ایلئوستومی/کولوستومی)

30,200 تومان