لطفاً از نما های مختلف زخم عکس بگیرید ، و تاریخچه بیماری و اقدامات قبلی ذکر شود . برای مشاوره انواع زخم کافیست با شماره های

09931617923


09338330533

تماس حاصل نمایید .